Stichting Vrienden van SGK

Stichting Vrienden van SGK heeft tot doel:

  • Het bijeenbrengen van gelden alleen en uitsluitend ten behoeve van de te ‘s Gravenhage gevestigde Stichting Sportbelang GehandicaptenSGK (Kamer van Koophandel nummer: 41149118) Welke laatstgenoemde stichting uitsluitend ideële doelstelling heeft die in haar statuten als volgt is omschreven: ”De stichting stelt zich, als onafhankelijke organisatie zonder binding met enige politieke of levensbeschouwelijke stroming of organisatie, tot doel:
    – het bevorderen van de sportbeoefening en de bewegingsactivering door mensen met een verstandelijk en/of andersoortige handicap;
    – het bevorderen van de emancipatie en de integratie in de maatschappij van mesen met een verstandelijk en/of andersoortig handicap door alle middelen, in het bijzonder door middel van sportbeoefening en bewegingsactivering.”
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Vrienden van SGK staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53990722 en heeft de ANBI status.

Het RSIN nummer is 851105646. De SBI code is 94993.

De bestuursleden dhr G.W.B. van Nooten en dhr. F.J van Hove zijn vrijwilligers die hun functie onbezoldigd vervullen.

Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2014